Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků
PIPNI v souladu s GDPR

PIPNI považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků) PIPNI (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje PIPNI zpracovává při poskytování služeb PIPNI a při návštěvách internetových stránek provozovaných PIPNI (a ne tedy pouze hostovaných pro třetí strany – zákazníky PIPNI) a kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky a kontaktech s návštěvníky společnosti PIPNI. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho PIPNI tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

PIPNI
Za „PIPNI” se v těchto Zásadách označuje provozovatel internetových služeb (dále jen „Služby“) společnost PIPNI s.r.o., IČ 26738058, se sídlem Praha 2, Balbínova 290/16, PSČ 12000, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 90636.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků PIPNI a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb PIPNI, zájemců o služby PIPNI a návštěvníků internetových stránek provozovaných PIPNI, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči PIPNI.

GDPR
Zásady zpracování osobních údajů zákazníků PIPNI jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). PIPNI prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.
Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Předmět činnosti PIPNI
PIPNI je hostingová společnost, která svým zákazníkům nabízí různé hostingové služby, přičemž se jedná zejména o služby registrace jmen domén (včetně služeb souvisejících jako je například provoz DNS serverů), hostování webových stránek, hostování e-mailových schránek, provoz virtuálních serverů, provoz cloudových služeb, provoz velkokapacitních a zálohovacích úložišť. Jedná se o ukázkový výčet a rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, tak PIPNI provede aktualizaci těchto Zásad.

PIPNI jako Zpracovatel
PIPNI není zpracovatelem žádných osobních údajů pro třetí strany, vyjma přesně vyjmenovaných situací v těchto Zásadách. Z hlediska právního je PIPNI ve vztahu zpracovatele vůči zákazníkům PIPNI, kteří využívají hostingové služby PIPNI, protože data jsou ukládána na serverech PIPNI. PIPNI nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která mají zákazníci PIPNI umístěny na serverech (nebo jiných technických zařízeních obdobné povahy – dále jen „Servery”) u PIPNI. PIPNI má s vybranými svými zákazníky uzavřené zvláštní Zpracovatelské smlouvy (ostatní zákazníci, kteří Zpracovatelskou smlouvu uzavřenou s PIPNI nemají dávají při registraci a následném využívání služeb PIPNI souhlas s těmito Zásadami) a není smluvně a právně oprávněn jakkoliv obsahově nebo technicky zasahovat do žádných dat (včetně dat a informací osobní povahy) zákazníků na Serverech PIPNI. PIPNI provádí automatické skenování dat uložených na serverech PIPNI pomocí systémových nástrojů (například antivir, opravy práv, využívání obsahu a služby).

Pověřenec
PIPNI nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona dle charakteru poskytovaných služeb není u PIPNI vyžadován.

Zpracování osobních údajů u PIPNI
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu. Osobní údaje PIPNI zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy či služby, jejíž smluvní stranou je správce údajů (subjekt údajů), případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky PIPNI, dodavatele PIPNI a jiné osoby, které jsou s PIPNI ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto Zásadách.
PIPNI dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování
PIPNI zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje PIPNI udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení
PIPNI klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických (zejména šifrování) nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. PIPNI má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. PIPNI také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů. K osobním datům mají přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách) jen pracovníci PIPNI a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti.
PIPNI všechny osobní údaje uchovává ve svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny informační systémy a servery jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou PIPNI a to v prostorách PIPNI a na zařízeních provozovaných PIPNI. Nevyplývá-li ze Zásad jinak,
nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy
Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované. V provedených zálohách (souborech, snapshotech
apod.) PIPNI do dat nezasahuje a v případě obnovy PIPNI osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s
těmito Zásadami.
V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, tak je PIPNI oprávněn obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. PIPNI se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže (případně jinak odstraní) nebo anonymizuje všechna data (osobní údaje), která tam podle těchto Zásad již nemají být dostupná.

Systém managementu bezpečnosti informací
PIPNI je pravidelně certifikován dle systému managementu jakosti a bezpečnosti informací (ISMS) podle norem ISO 9001 a ISO 27001.

Osobní údaje a osobní údaje zpracovávané PIPNI
PIPNI považuje za osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je PIPNI schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním
služeb svým zákazníkům PIPNI zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Osobní údaje získává PIPNI od subjektů těchto údajů. PIPNI zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění služeb případně smlouvy. PIPNI neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu apod. Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává PIPNI souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů.
Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka. Vzhledem k online komunikaci s PIPNI a objednávání služeb PIPNI není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka PIPNI někdo jiný - třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s PIPNI, případně objednává namísto zákazníka PIPNI či zastupuje zákazníka PIPNI a poskytuje osobní údaje tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů. Uvedením osobních údajů třetí osoby v zákaznické administraci PIPNI nebo u některých služeb PIPNI nejsou nijak dotčena jakákoliv práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob podle těchto Zásad.
Přehled Osobních údajů zpracovávaných PIPNI najdete v samostatném dokumentu – Údaje u PIPNI v sekci I.

Provozní údaje a lokalizační údaje
PIPNI zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb (například o datových přenosech, e-mailových služeb, obsazeném datovém prostoru a dalších službách poskytnutých ze strany PIPNI), případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností PIPNI.
Přehled provozních a lokalizačních údajů zpracovávaných PIPNI najdete v samostatném dokumentu - Údaje u PIPNI v sekci II.

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování
služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos dat nebo poskytnutí služby. Údaje generované (například) sítovými zařízeními při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

Komunikace mezi PIPNI a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb PIPNI mezi PIPNI a zákazníkem. Jedná se o
písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, krátkých textových zpráv,
chatové a případně videochatové komunikace mezi zákazníkem a PIPNI.

Kamerové záznamy z prostor PIPNI
PIPNI provozuje ve svých prostorách kamery z důvodu bezpečnosti. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy
dostatečně označeny upozorněním.

Údaje zpracované na základě souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů PIPNI, ale jejich zpracování umožní PIPNI zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.
Přehled údajů zpracovávaných PIPNI na základě souhlasu najdete v samostatném dokumentu - Údaje u PIPNI v sekci III.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u PIPNI
Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu PIPNI nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů PIPNI

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění služby nebo smlouvy, plnění zákonných povinností PIPNI a ochranu oprávněných zájmů PIPNI je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat či plnit smlouvu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Přehled údajů zpracovávaných PIPNI na základě souhlasu najdete v samostatném dokumentu - Údaje u PIPNI v sekci IV.

Mazání a anonymizace
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Doba uchovávaní informací o zákaznících PIPNI
U zákazníků služeb PIPNI, je PIPNI oprávněno v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči PIPNI, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s PIPNI po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s PIPNI. Osobní údaje PIPNI smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.

Informace o jednání a komunikace s potencionálními zákazníky PIPNI
V případě jednání a komunikace mezi PIPNI a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je PIPNI oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5 let od příslušného jednání. Osobní údaje PIPNI smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním roce po uplynutí doby v předchozí větě.

Účetní doklady
Faktury a další účetní doklady vystavené PIPNI jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit
právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informacevztahující se k dané službě. Osobní údaje PIPNI smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

Kamerové záznamy
Kamerové video záznamy z prostor PIPNI a okolí budov PIPNI jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode
dne pořízení kamerového záznamu.

Zvukové záznamy telefonních hovorů
Zvukové záznamy telefonních hovorů, které jsou přijaty zákaznickou podporou PIPNI jsou zpracovávány po dobu
180 dní ode dne jejich pořízení.

Zákaznický účet
Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám dává subjekt údajů souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě
autorizovaného požadavku subjektu údajů s tím, že v zákaznické administraci se nesmí nacházet žádná aktivní služba, nesmí tam být žádný nevyužitý kredit na zálohovém účtu a žádné aktivní DNS servery. V případě, že v zákaznickém účtu jsou jakékoliv údaje o službách apod., tak zákaznický účet není mazán, ale deaktivován bez možnosti přihlášení.
Smazání zákaznického účtu , respektive anonymizace v souladu s těmito Zásadami, proběhne po smazání (případně anonymizaci) všech Služeb v zákaznickém účtu (po uplynutí lhůt pro jednotlivé služby) v souladu s těmito Zásadami.

Podklady pro případnou reklamaci
V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je PIPNI povinen uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel PIPNI zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. PIPNI je dále oprávněn zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Provozní a lokalizační údaje
V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je PIPNI povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
PIPNI uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem - zejména takzvané logy přístupů (například access log, error log, ftp logy, logy e-mailové komunikace a další). Tyto logy obsahují všechny informace o úkonech Zákazníka vůči PIPNI a/nebo třetím osobám. Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. PIPNI nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v různých řízeních. Přehled uchovávaných logů, provozních a lokalizačních údajů u PIPNI najdete v samostatném dokumentu - Údaje u PIPNI v sekci V.
Po uplynutí výše uvedených lhůt pro ukládání logů, PIPNI příslušné logy smaže (nebo provede anonymizaci) nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb PIPNI se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka služby PIPNI s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Pro
období od 25. 5. 2018 nabírá PIPNI nový souhlas pro marketingové a obchodní účely, který je účinný po tomto datu.
Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je v textu souhlasu.
Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely bude PIPNI od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb PIPNI a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů (e-mailu), případně telefonicky, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy. PIPNI si o zákaznících, kteří souhlas pro marketingové a obchodní účely udělí, vytváří a uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou použité pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli
odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb PIPNI a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro marketingové a obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v těchto Zásadách, a to po dobu, po kterou je PIPNI oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované PIPNI, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany PIPNI pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník služby PIPNI v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se
zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro marketingové a obchodní účely udělit.

Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává PIPNI s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb PIPNI. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných PIPNI, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies PIPNI, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.
Webové stránky PIPNI mohou využívat technologie retargetingu různých externích reklamních systémů. Tato technologie umožňuje ukázat návštěvníkům PIPNI, kteří již projevili zájem o produkty PIPNI, reklamy a nabídky PIPNI v externích reklamních systémech.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných PIPNI
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z
cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných PIPNI, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek PIPNI a pro účely internetové reklamy PIPNI.


Sdílení osobních údajů s jinými správci
PIPNI nesdílí osobní údaje s jinými správci údajů. Vyjimku tvoří správci národních domén a registrátoři doménových jmen (domén druhého řádu) a to pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby. Těmto správcům či neposkytuje PIPNI například žádné lokalizační údaje z elektronického provozu a nezbytné údaje pro aktivaci služby předává zásadně zabezpečeným komunikačním protokolem.


Kategorie příjemců osobních údajů
PIPNI při plnění svých povinností využívá některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že
externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od PIPNI, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů PIPNI a nesmí je využít jinak. Jde například o činnost rozesílání zásilek, činnost znalců, advokátů, auditorů, internetovou reklamu. S každým PIPNI uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem zejména na území České republiky, výjimečně se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
PIPNI v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
Přehled zpracovatelů spolupracujících s PIPNI najdete v samostatném dokumentu - Údaje u PIPNI v sekci VI.

Způsob zpracování osobních údajů
PIPNI zpracovává osobní údaje převážně elektronicky automatizovaně, ale také ručně (v tištěné a elektronické podobě). PIPNI vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
Ruční zpracování PIPNI provádí v provozovnách a pobočkách PIPNI jednotlivými pověřenými pracovníky PIPNI a to vždy za dodržení interních pravidel pro správu a nakládání s osobními údaji.
Za účelem zpracování má PIPNI stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů.
PIPNI a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem
Z obchodních sdělení zaslaných PIPNI je vždy zřejmé, že PIPNI je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a Předmět mailové zprávy obsahuje informaci jako například Novinky nebo Newsletter nebo Aktuality). Obchodní sdělení PIPNI může zasílat buď na kontakty vlastních zákazníků na základě oprávněného zájmu PIPNI, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů u PIPNI
Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže PIPNI svoji totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od PIPNI potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude PIPNI oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze autorizovaně v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude PIPNI zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník PIPNI má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm PIPNI zpracovává, nejsou přesné. Opravu těchto údajů si může provést subjekt údajů nebo ho provede PIPNI bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit autorizovaně v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud PIPNI neprokáže oprávněné důvody pro
zpracování těchto osobních údajů. PIPNI má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů
domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na PIPNI v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany PIPNI v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních
údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě
rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat PIPNI o předání těchto údajů jinému správci. Pokud PIPNI v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové
žádosti vyhovět. Žádost je možné učinit v zákaznické administraci PIPNI nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu PIPNI. V případě, že PIPNI neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, PIPNI zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit v zákaznické administraci nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně
ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla PIPNI. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci PIPNI) si PIPNI vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je
zapotřebí učinit v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení. Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu e-mailovému kontaktu je možné kdykoli odvolat v zákaznické administraci nebo odkliknutím odkazu v obchodním sdělení. Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. PIPNI prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
Toto právo zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidského faktoru, kromě možných výjimek.

Právo obrátit se na PIPNI a právo obrátit se na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů
Každý subjekt údajů, který se domnívá, že PIPNI zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na PIPNI a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce
PIPNI s.r.o.
se sídlem Balbínova 290/16
120 00 Praha 2
IČ 26738058
DIČ CZ26738058
e-mail: gdpr@pipni.cz

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad
Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách PIPNI. Jakékoliv úpravy těchto Zásad budou na
internetových stránkách zveřejněnyvčetně historie změn.
Účinnost těchto zásad je od 25. 5. 2018.